บวชเนกขัมมะ(ชีพราหมณ์)ฟังเทศน์มหาชาติ

ณ วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๖๖ (บวชเนกขัมมะ)

๖ มีนาคม ๖๖ (เทศน์มหาชาติ)