022

วัดขุมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 5 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหากิกาย มีพระ 11 รูป วัดขุมทองจะตั้งติดอยู่กับริมคลองตาสอนฝั่งตะวันออกคลองนี้แยกมากจากคลองประเวศบุรีรมย์ อาณาเขตของวัดขุมทองมีที่ดินสร้าง 11 ไร่เศษ และมีคลองตาสอนไฟลผ่านกลางที่ดิ จึงเป็นการแบ่งที่ดินวัดเป็นสองส่วน โดย ทิศเหนือจะติดกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชนและทิศใต้ ติดกับทางรถไฟสายตะวันออกกิโลเมตรที่ 38  วัดขุมทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2459 มีนายทอง และนางเจียม คงชุ่ม เป็นผู้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดขุมทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2467 ต่อมาได้จัดสร้างพระอุโบสถใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งใหม่ พ.ศ.2530

ซึ่งในพระอุโบสถมีองค์พระพุทธปประธาน เป็นพระที่ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองซึ่งประชาชนเรียกท่านว่า หลวงพ่อขาว